GDPR - Προσωπικά δεδομένα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε:

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από αρμόδιο, εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρίας μας και αφορά στα στοιχεία που μας γνωστοποιείτε οικειοθελώς στo πλαίσιo υποβολής της αίτησης για την παροχή προσφοράς από την Εταιρία μας και περιλαμβάνονται σε αυτή, στα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς και σε άλλα προσωπικά δεδομένα που πιθανόν μας γνωστοποιήσετε οι ίδιοι στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουμε απλά προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία ταυτοποίησης, δημογραφικά, οικονομικά, στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) Προκειμένου να καθορίσει τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής καθώς και το ανάλογο κόμιστρο για την υπηρεσία.
β) Τέλος η Εταιρία, μόνο εφόσον έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό έντυπο, θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας πληροφορεί για τυχόν νέες άλλες υπηρεσίες / προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας θυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Αποδέκτες:

Τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβασθούν σε άλλους νομικούς συνεργάτες ή συναφή εταιρία σε περίπτωση που προκύψει εξαπάτηση ή μη ορθή τήρηση της συμφωνίας με απότερο σκοπό την ζημία της εταιρίας,σε συνεργαζόμενα με την εταιρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της σύμβασης, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών,Οι αποδέκτες δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Τέλος, η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας στις αρμόδιες δημόσιες/δικαστικές αρχές, στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων:

Η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι (5) έτη, εκτός αν άλλως ορίσει το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και οι εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας.

Οι Δεσμεύσεις Μας:

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους και τέλος να σας ενημερώσουμε για την περίπτωση διαρροής τους. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δέσμευσή μας, είμαστε υποχρεωμένοι να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας, που ήδη τυχόν διαθέτουμε και επεξεργαζόμαστε για άλλες υπηρεσίες ή/και προϊόντα, με βάση τα δεδομένα που εσείς μας δίδετε. Στο πλαίσιο αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα δικαιώματά σας:

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση της Εταιρίας με σχετικό αίτημά σας ενδέχεται να οδηγήσει στην ακύρωση της ασφαλιστικής σας σύβασης αν με αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται η λειτουργία της.
Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας, τηλ. 6955547932, e-mail info@metakomiseis-rodos.gr. Η άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται ατελώς, εκτός αν το σχετικό αίτημα επαναλαμβάνεται συχνά και λόγω όγκου συνεπάγεται για την Εταιρία διοικητικό κόστος. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

Ιστοσελίδα: HYPERLINK http://www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr